Fryske Boekewike 4 o/m 12 nov 2023

De Fryske Boekewike set takom jier útein mei it Boekefeest op freed 3 novimber en de presintaasje fan it Kadoboek 2023. It Kadoeboek is dêrnei de hiele Fryske Boekewike fan 4 o/m 12 novimber fergees te krijen by oankeap fan €15,00 oan Fryske Boeken by jo boekhannel. Mear ynformaasje folget yn de rin fan 2023.

Sy dogge mei

By dizze boekhannels kinne jo it spesjale Kadoboek krije by oanskaf fan in Frysk boek.

Dielnimmende boekhannels

In literêre aktiviteit mei ús organisearje?

Boeken fan Fryslân organisearret graach yn gearwurking mei jo in literêre jûn of middei. Dat kin fansels oeral. Yn in boekhannel, bibleteek, tún of yn it pleatslik kafee. Nim foar mear ynformaasje kontakt op mei ynfo@boekenfanfryslan.frl

Aktiviteiten

3 novimber 2023 -

Frysk Boekefeest 2023

Op freedtejûn 3 novimber wurdt mei it Frysk Boekefeest it startsein jûn foar de Fryske Boekewike 2023 fan 4 o/m 12 novimber. Op dizze feestlike jûn sil ek it Kadoboek presintearre wurde dat ferfolgens de hiele Fryske Boekewike fergees te krijen is by besteging fan op syn minst €15,00 oan Fryske Boeken.

Mear ynformaasje folget yn de rin fan 2023.

Boeken fan Fryslân organisearret graach yn gearwurking mei jo in literêre jûn of middei. Dat kin fansels oeral. Yn in boekhannel, bibleteek, tún of yn it pleatslik kafee.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.