04 12 nov 2023

De Fryske Boekewike set dit jier útein mei it Boekefeest op freed 3 novimber en de presintaasje fan it Kadoboek yn Dansschool Saco Velt yn Ljouwert. It Kadoboek fan dit jier wurdt skreaun troch Anita Terpstra. It Kadoboek is de hiele Fryske Boekewike fan 4 o/m 12 novimber fergees te krijen by oankeap fan €15,00 oan Fryske boeken by jo boekhannel.

Sy dogge mei

By dizze boekhannels kinne jo it spesjale Kadoboek krije by oanskaf fan in Frysk boek.

Dielnimmende boekhannels

In literêre aktiviteit mei ús organisearje?

Boeken fan Fryslân organisearret graach yn gearwurking mei jo in literêre jûn of middei. Dat kin fansels oeral. Yn in boekhannel, bibleteek, tún of yn it pleatslik kafee. Nim foar mear ynformaasje kontakt op mei ynfo@boekenfanfryslan.frl

Aktiviteiten

3 novimber 2023 -

Frysk Boekefeest 2023

Op freedtejûn 3 novimber wurdt mei it Frysk Boekefeest it startsein jûn foar de Fryske Boekewike fan 4 o/m 12 novimber. Op dizze feestlike jûn sil ek it Kadoboek fan Anita Terpstra presintearre wurde dat ferfolgens de hiele Fryske Boekewike fergees te krijen is by besteging fan op syn minst €15,00 oan Fryske Boeken.

It Fryske Boekefeest mei de presintaasje fan it Kadoboek fan Anita Terpstra wurdt it jier holden yn Dansschool Saco Velt yn Ljouwert. De presintaasje fan de jûn is yn hannen fan Bart Kingma, de muzyk wurdt fersoarge troch DJ-duo Ritsko van Vliet en Johan Tepstra. Ynrin: 20.00 oere, tagong fergees. Elk is fan herte wolkom! Opjefte fia: info@boekenfanfryslan.nl.

4 o/m 12 novimber 2023 -

Lêzings Kadoboek 2023

Yn it ramt fan de Fryske Boekewike – fan 4 o/m 12 novimber – hâldt Anita Terpstra in lêzing oer it Kadoboek: ‘Hiltje yn Pella – In Friezinne (1805-1898) op syk nei in better libben yn Amearika‘, dat sy spesjaal foar de Fryske Boekewike skreaun hat. It is it ferhaal oer Friezinne Hiltje Aukes Sipma, ôfkomstich fan Boarnwert, dy’t mei har hiele húshâlding (man en seis bern) yn 1847 tegearre mei 800 oaren emigrearre nei Amearika en dêr de mienskip Pella oprjochte.

– Snein 5 novimber, 15.30 oere, Podium Gorter, Balk
– Woansdei 8 novimber, 20.00 – 22.00 oere, dbieb, Stiens
– Tongersdei 9 novimber, 19.30 – 21.30 oere, ‘De Tiid’, Boalsert
– Freed 10 novimber, 19.30 – 21.30 oere, dbieb It Hearrenfean

Alle lêzings binne fergees tagonklik.

Boeken fan Fryslân organisearret graach yn gearwurking mei jo in literêre jûn of middei. Dat kin fansels oeral. Yn in boekhannel, bibleteek, tún of yn it pleatslik kafee.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.