List X
Sy dogge mei

By dizze boekhannels kinne jo it spesjale Kadoboek krije by oanskaf fan in Frysk boek.

Afuk
afuk.frl Boterhoek 3 8911 DH Leeuwarden
Boekhandel Binnert Overdiep
binnertoverdiep.nl Dracht 60 8442 BS Heerenveen
Bruna Stiens
bruna.nl Pieter Jellessingel 11-12 9051 BV Stiens
Primera Sint Annaparochie
primera.nl/primera-sint-annaparochie Van Harenstraat 39 9076 BS Sint Annaparochie
Van der Velde Boeken Dokkum
boekhandelvandervelde.nl Grote Breedstraat 3 9101 KH Dokkum
Van der Velde Boeken Harlingen
boekhandelvandervelde.nl Voorstraat 54 8861 BM Harlingen
Van der Velde Boeken Drachten
boekhandelvandervelde.nl Raadhuisplein 5 9203 CZ Drachten
Van der Velde Boeken Sneek
boekhandelvandervelde.nl Kruizebroederstraat 36 8601 CM Sneek
Boekhandel Muizelaar
facebook.com/BoekhandelMuizelaar/ Hoofdstraat 10 8723 BH Koudum
Bruna Kollum
bruna.nl Voorstraat 82-84 9291 CM Kollum
Primera Hurdegaryp
primera.nl/primera-hurdegaryp Fuormanderij 9254 GS Hurdegaryp
Bruna Grou
bruna.nl Hoofdstraat 5 9001 AM Grou
Primera Van der Weg
primera.nl/primera-van-der-weg Conradi-Veenlandstrjitte 34 9104 BN Damwâld
Websjop Het Nieuwe Kanaal
hetnieuwekanaal.nl Emmakade 83 8921 AH Leeuwarden
Primera Lemmer
primera.nl/primera-lemmer Markt 2 8531 EA Lemmer
Readshop Buitenpost
readshop.nl Nijenstein 5-7 9285 NV Buitenpost
Bruna Oosterwolde
bruna.nl Stationsstraat 19 8431 ET Oosterwolde
Boekhandel Burgum
boekhandelburgum.nl Schoolstraat 46 9251 EC Burgum
Planteyn Boeken
libris.nl/planteyn/winkels Langewal 19 8401 DE Gorredijk
Boekhuis Workum
libris.nl/hetboekhuis/winkels Noard 17 8711 AA Workum
Van der Velde Boeken Leeuwarden
boekhandelvandervelde.nl Nieuwestad 57-59 8911 CJ Leeuwarden
Boekhandel Friso
frisoakkrum.nl Heechein 2 8491 EM Akkrum
Bruna Balk
bruna.nl Van Swinderenstraat 13A 8561 AP Balk
Readshop Holtrop
readshop.nl Midstraat 76 8501 AS Joure
Boekhuis Bolsward
libris.nl/hetboekhuis/winkels Appelmarkt 6 8701 KH Bolsward

In literêre aktiviteit mei ús organisearje?

Boeken fan Fryslân organisearret graach yn gearwurking mei jo in literêre jûn of middei. Dat kin fansels oeral. Yn in boekhannel, bibleteek, tún of yn it pleatslik kafee. Nim foar mear ynformaasje kontakt op mei ynfo@boekenfanfryslan.frl

Boeken fan Fryslân organisearret graach yn gearwurking mei jo in literêre jûn of middei. Dat kin fansels oeral. Yn in boekhannel, bibleteek, tún of yn it pleatslik kafee.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.